STANDARD SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER BARCOM AS


Gyldig fra 01.10.2014

1. Parter

Disse salgs- og leveringsbetingelser er Barcom AS benevnt “Barcom”, og Barcoms kontraktspartner “Kunden”. I fellesskap er Barcom og Kunden benevnt som “Partnere”, og hver for seg for “Part”.

2. Tilbud og Avtaler

Ethvert tilbud fra Barcom er basert på disse Standard Salgs- og Leveringsbetingelser. Kundens bestilling anses som en bekreftelse på Barcom sitt tilbud, og Barcom er bundet ved skriftlig bekreftelse eller påbegynt leveranse. Salgs- og Leveringsbetingelsene kan kun endres skriftlig, samt være akseptert ved signatur fra autorisert ansatt hos Barcom. Enhver betingelse eller vilkår som avviker fra disse Standard Betingelser, skal være uten effekt for Barcom.

3. Bestillingsrutiner

Partene aksepterer følgende rutiner:

Kunden oppgir ved bestilling kundens bestillers navn, referanse og leveringsadresse.

Barcom sender ved mottatt bestilling en ordrebekreftelse. Kunden skal straks etter mottak av ordrebekreftelse kontrollere denne for feil og/eller mangler, og omgående meddele Barcom om denne ikke er i samsvar med levert bestilling.

I tilfelle spesial produkter (dvs produkter som ikke er standard lagervare) gis Barcom anledning til å sende en ny ordrebekreftelse basert på produsentens salgs- og leveringsbetingelser. Kunden må i så tilfelle godkjenne ordrebekreftelsen innen avtalt tid før Avtalen anses som bindende, og endelig bestilling kan bekreftes hos produsent.

4. Priser

For alt salg gjelder leveringsdagens priser eksklusive merverdiavgift, miljøavgift og avhentet Barcoms lager om ikke annet skriftlig er avtalt. I tilfelle hvor Kunden har mottatt skriftlig tilbud fra Barcom med spesifiserte priser, er disse gyldig i henhold til spesifikasjon i tilbudet. Er fast pris avtalt tas forbehold om prisendringer på importerte varer dersom valutakursene på leveringsdagen avviker fra kursen på tilbudets dato med mer enn 3%.

 Eventuelle endringer i innkjøpspriser, toll, fraktkostnader og avgifter m.m. , og som inntreffer etter inngått avtale gir Barcom anledning til å endre prisene med kostnadsutviklingen.

5. Leveringsbetingelser generelt

Standard leveringsbetingelser er Ex Works (Incoterms 2000), eller FOB leverandørens adresse i utland der dette er spesifisert. Utkjøring skjer etter gjeldende avtale. Har kunden ikke gitt instruks om forsendelsesmåte, vil Barcom velge transport for billigste transportmåte uten ansvar. Er leveransen for kortere eller lengere periode umuliggjort grunnet forhold hos Kunden, er forfall uansett å regne fra det tidspunkt som Barcom normalt leverer forsendelsen og faktura er utstedt. Forsendelsen blir da eventuelt lagret hos speditør eller hos Barcom for Kundens regning og risiko.

6. Levering fra BarCom

Om ikke annet er avtalt, gjelder skriftlig ordrebekreftelse sendt fra Barcom. Leveringstid for lagervare er samme dag om skriftlig ordre er mottatt før kl 12:00. For bestillingsvarer gjelder standard leveringstid pr produsent som bekreftes ved mottak av ordre. Om det skjer endringer i leveringstid fra produsent, skal Barcom informere Kunden om endret leveringstidspunkt. Barcom leverer normalt komplett ordre om ikke annet er spesielt avtalt. Fabrikkleveranser avtales alltid med Barcoms selger på forhånd. Transport, paller og emballasje faktureres Kunden etter produsentens satser.

7. Risiko-overgang og forsikring

Risikoen for varen(e) går alltid over til Kunden på det tidspunkt hvor varen(e) er losset på angitt sted eller når varen(e) er gjort tilgjengelig for Kunden iht avtale. Om Barcom påtar seg ansvar for å lagre varen(e) skjer dette for Kundens regning og risiko. Risikoen går i dette tilfelle over til Kunden på det tidspunkt varen(e) er gjort tilgjengelig for Kunden.

8. Eiendomsrett og salgspant

Eiendomsrett til varen(e) overføres til Kunden når full betaling for samme er mottatt av Barcom. Barcom har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen, inklusive eventuelle transportkostnader, renter og andre omkostninger, er betalt i sin helhet.


9. Betalingsbetingelser

Standard betalingsbetingelser er netto pr 14 dager. Betaling skal skje uoppfordret i henhold til Barcoms faktura. Ved for sen innbetaling belastes morarenter iht Lov om morarenter. Videre har Barcom rett til å kreve gebyr ved purring. Ved fakturering av varer for totalt beløp under kr 2 000,00 påløper et faktureringsgebyr på kr 150,00. Kunden skal betale alle skatter og avgifter, samt alle miljøavgifter (hvis relevant) som pålegges leverte varer. Ved spesialleveranser kan gjelde egne betalingsbetingelser. Kunden betaler da 30% + merverdiavgift ved Avtalens inngåelse, 60% ved leveranse, og 10% ved akseptert leveranse. Innbetalinger skal ikke kunne holdes tilbake, motregnes eller reduseres på grunnlag av klager, reklamasjoner eller motkrav fra Kunden uten skriftlig aksept fra Barcom. Er det før levering grunnlag for å anta at Kunden ikke kan betale rettidig, kan Barcom kreve betryggende sikkerhet . Barcom forbeholder seg retten til å annullere leveringskontrakter for fremtidige leveranser hvis Kunden misligholder eller må antas å ville misligholde slike betalingsforpliktelser. Kunder uten avtale om kreditt må foreta fullt kontantoppgjør før utlevering eller utkjøring av varer kan skje.

10. Avbestilling

Bestilte varer som er klare for levering og varer som ikke inngår i Barcoms standard sortiment, kan ikke avbestilles og vil bli belastet i sin helhet.

11. Retur av varer

Solgte varer tas ikke i retur uten spesiell avtale med Barcom. Retur av ubeskadigede, kurante og lagerførte varer vil bli belastet med et returgebyr på minimum kr 200,00 eller inntil 40% av varens verdi. Dette gjelder ikke om returen skyldes feil fra Barcoms side, eller om returen er en reklamasjon. Ved retur må alltid oppgis returnummer oppgitt av Barcom. Varer som er spesialbestilt/produsert på Kundens anvisning, eller av annen grunn ikke kan betraktes som standard vare, tas ikke i retur.

12. Reklamasjon

Etter mottagelse av forsendelsen skal Kunden omgående kontrollere om leveransen er iht bestilling og ordrebekreftelse. Transportskade og/eller feil i antall kolli skal reklameres til transportør og Barcom straks ved forsendelsens ankomst. Kunden må dokumentere slike skader og mangler. 

 Eventuelle reklamasjoner må meddeles Barcom umiddelbart og senest 1 uke etter at feilen/mangelen burde vært oppdaget, og før varen(e) tas i bruk. Garantiperioden er normalt 12 måneder fra fakturadato dersom ikke annet er oppgitt i produktets datablad. Ved oppstått feil som Kunden selv har forårsaket, kan Barcom tilby Kunden reparasjon eller eventuelt kjøp av nytt produkt til avtalt ”reparasjonspris”.

13. Ansvarsbegrensning

Barcom skal, uansett enhver annen bestemmelse, ikke være ansvarlig for indirekte tap som nevnt i Kjøpsloven §67, 2. ledd , tapsposter som nevnt i §67, 3. ledd, og heller ikke annet følgetap slike som arbeidsutgifter, dagmulkt, skade erstatning, leietap eller noe tap av inntekt, goodwill, oppdrag eller muligheter som Kunden påføres, uansett grunn. Om varen(e) har mangler som Barcom er ansvarlig for , har Barcom muligheten til å foreta nødvendig utbedring, etterlevering eller omlevering. Eventuelt kan avtales forholdsmessige avslag i den avtalte prisen.

14. Overdragelse

Barcom har rett til å benytte egnet 3. part til helt eller delvis å gjennomføre sine forpliktelser iht Avtalen. Kunden kan ikke selge, overføre, overdra eller på noen måte overføre sine forpliktelser iht til Avtalen uten skriftlig forhåndsaksept fra Barcom.

15. Force Majeure

Ingen av partene skal være ansvarlig for mangler eller forsinkelser som skyldes hendelser og begivenheter utenfor nevnte Parters kontroll, og som hindrer eller i usedvanlig grad vanskeliggjør Partens plikt til punktlig oppfyllelse av sin forpliktelse. Imidlertid, når force-majeure situasjonen opphører, skal Partene gjenoppta sine forpliktelser iht Avtalen inne 7 arbeidsdager eller så snart som rimelig er mulig. Force Majeure skal ikke frita en Part fra punktlig oppfyllelse av finansielle forpliktelser med forfall før force majeure situasjonen oppsto.

16. Tvister

Partene skal så vidt mulig søke å løse tvistemål i forbindelse med Avtalen i minnelighet. Dersom dette ikke kan oppnås, er Partene enige i at Norsk Lov skal regulere avtaleforholdet, og at kapittel 32 i ”Lov av 13. August 1915 om rettergangsmåten ved tvistemål” skal legges til grunn for endelig avklaring av tvisten.

All search results